תקנון

1. כללי : אתר החברה (להלן : “האתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל.

בעלת האתר ומפעילתו היא חברת “לורנס מוצרי תינוקות בע”מ” ח.פ 516848090 (להלן: “החברה”).

1.2 פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן : “פעולה”).

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה.

עקב כך, את/ה מתבקש/ת לקרוא את תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו של התקנון הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

 • פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: “פעולה”).
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה.

לכן הנך מתבקש/ת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאיו הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.

 • כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו/לה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנד בעלי האתר ו/או מפעילו טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעילו וכללי השתתפות אלו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • כל משתמש באתר מסכים כי רשומת המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • תמונות המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד, מוסכם ומובהר כי אנחנו כחברה נשתדל לעשות את המיטב בכדי להציג בפני גולשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי הפריטים.
 • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע המדויק והשלם ביותר אך אם זאת יובהר כי עלולים להופיע בו בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת עלות המשלוחים מעת לעת מבלי להודיע על כך בהודעה מוקדמת.

המחיר התקף בין אם זה פריט או משלוח הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה(הכולל את פרטי המזמין וכרטיס האשראי) אם עודכנו המחירים טרם השלמת ההזמנה יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

 • הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות והיא גם רשאית להפסיק או להחליף את המבצעים, הטבות והנחות בכל עת בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכוללים בוא באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.

כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. הזכות להשתמש באתר:

כל משתמש רשאי להשתמש באתר במידה וימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן :

 • המשתמש/ת הנו כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחיבות.
 • המשתמש/ת מצהיר/ה כי הנו בן/בת 18 שנה או יותר.
 • המשתמש/ת הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל.
 • המשתמש באתר מאשר צירופו למערכת הדיוור הישר של החברה באמצעות דואר אלקטרוני או נייד בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים תיקן מספר 40) התשס”ח 2008.

   

3. אופן המכירה

 • החברה מאפשרת לך לרכוש מורצים ושירותים שונים באתר.
 • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף פעולה” המוצר או השירות המוצע למכירה ומחיר המכירה.
 • כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר כולל מידה צבע וכמות ולאחר מכן יש להקליד את הפרטים הבסיסיים : שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר פלאפון ומספר כרטיס אשראי רק לאחר שהמשתמש/ת השלימו את כל הפרטים הללו רק אז הופך המשתמש/ת ל”מבצע/ת פעולה” כדי שההזמנה תבוצע במהרה וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטים שגויים החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח.

יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכנים!

(מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק).

 • לאחר ביצוע הפעולה יתבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולות CHECK OUT על ידיי הלקוח תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה.

אישור על ביצוע ההזמנה ישלח בדואר אלקטרוני.

 • האתר עושה שימוש במערכת הצפנה בתקן DSS-PCI החברה לא תישא באחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למישהו מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.
 • חשוב : הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה לא חוקית.

כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחים ו/או פלילים, בנוסף תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הליכי המכירה.

 • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידיד חברת האשראי יקבל מבצע/ת הרכישה הודעה מתאימה.

לצורך השלמת הרכישה על מבצע/ת הרכישה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

יובהר ויודגש, פעילות הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידיי מבצע הרכישה וחברת האשראי.

במקרה כזה יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידיי חברת כרטיסי האשראי, ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח/ה בשום דרך לרבות לא בשמירת מוצר במלאי.

 • ניתן להשלים את הרכישה על ידיי מסירת פרטי אשראי למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה, במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידיי מבצע הפעולה וקבלת אישור מחברת האשראי.

במקרה הנ”ל יחשבו מועדי המשלוח רק ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

יובהר ויודגש, היה והלקוח/ה בחר/ה באפשרות שיצור קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי והלקוח לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפני, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

 • אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקה מותנית בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.

יובהר ויודגש שגם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר וללקוח/ה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם זה נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח/ה ו/או לצד ג’.

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח/ה כל סכום ששילם או שילמה במידה ואכן שולם לחברה או לבטל את החיוב במידה ובוצע.

יש להדגיש כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצב שכזה תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או מנסים לפגוע בנהלים התקינים של המכירות באתר.

4. שיטת המכירה

 • המכירה באתר הינה בשיטת מכירה רגילה לכל דבר ועניין, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

  המשתמש/ת בוחר/ת מוצר ומבצע/ת את הקניה בהתאם להוראות האתר.

   

 • במכירה רגילה המשתמש/ת רשאי/ת לבחור ולמסור את פרטי האשראי באמצעות הטלפון, לצורך כך עליו/ה להשלים את הליך המכירה ולבחור באופן התשלום את האפשרות להשלים את פרטי כרטיס האשראי בטלפון דרך מוקד ההזמנות של החברה.

מכירה תחשב כשהושלמה רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג החברה לבין המשתמש/ת, המשתמש/ת מסר/ה את פרטיו/ה וקיבל/ה את אישור הנציג/ה כי המכירה הושלמה.

5. מועדי אספקה ומשלוח

 

 • החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה.
  החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים.

החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

 • החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה.

   

 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמם מראש.

   

 • המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח לבית הלקוח/ה עד 7 ימי עסקים.

כל המשלוחים הינם בתשלום על חשבון הלקוח/ה אלא אם נקבע אחרת על ידיי החברה.

 • מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה הנספרים מיום ההזמנה שהוא יום קבלת האישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח (ימם א’-ה’ לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

החברה עושה כמיטב יכולתה כדי להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין וזאת בכפוף למדינות חברת ההובלה.

 • בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו באריזתם המקורית, כשהיא שלמה ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא באמצעות שליח על חשבון הלקוח למרכז ההזמנות של החברה.

   

6. שירות לקוחות

 

 • בשאלות לגביי המוצרים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בחברה דרך העמוד “צור קשר” באתר.
 • פרטי היצרן או היבואן יופיעו על גבי המוצר שישלח אליכם, במקרים בהם המידע לא זמין ניתן לפנות לחברה דרך טלפון או דואר אלקטרוני שמצוין באתר.

7. ביטולים

 

 • מבצע/ת פעולת הרכישה רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן : “חוק הגנת הצרכן”) כפי שיפורט להלן למעט ברכישת פריטים מסוימים המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן ואשר בהם, לא יכול מבצע הפעולה לבטל את העסקה.
 • במידה והלקוח/ה מעוניין לבטל עסקה/מכירה, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני lorensisrael@gmail.com בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של החברה שתשתנה מעת לעת.

8. ביטול לאחר משלוח המוצר:

 

 • במידה והלקוח/ה רוצה לבטל את הזמנתו/ה לאחר שהמוצר נשלח יהיה ניתן לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני lorensisrael@gmail.com בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של החברה שתשתנה מעת לעת.
 • החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור הלקוח/ה וכל עוד לא נותקה התווית מין המוצר והמוצר באריזתו המקורית ובאריזה שבו סופק.

  בכפוף לתנאים המפורטים לעיל החברה תספק החזר כספי עם גביה של 5 אחוז דמי ביטול או עד 100 ₪.

   

9. ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפריטים המופיעים באתר

9.1     על הלקוח/ה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו, במידה והלקוח/ה קיבל/ה את המוצר שהוא פגום או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר רשאי/ת הלקוח/ה לבטל את העסקה תוך 3 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני lorensisrael@gmail.com   הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981.

10. ביטול מכירה על ידיי החברה והפסקת פעילות באתר

 

 • בכל מקרה אשר יש התערבות של “כח עליון” ונבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקונו כדי לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות תהא החברה ראשית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת תקשורת אחרות או חבלה כלשהי.

   

 • במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא באופן מלא ו/או באופן חלקי ובכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה זה או אחר על צורותיו השונות ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים כולם או חלקים ו/או להפסיק את פעילותו באתר.

   

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

  בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

   

 • במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שירות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים ממגיש ההצעה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את הלקוח בהחזר כספי מלא.
 • מובהר בזאת כי הוראת להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 החלות והתקפות במועד העסקה בן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.

   

11. אחראיות ושרות

 • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למשתמש/ת ו/או לגולש/ת ו/או למזמין/מזמינה ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

   

 • במידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר.

   

 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

   

 • בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

   

 • החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח/ה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או אביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

   

 • הנהלת החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכות המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

12. קניין רוחני

 • שם החברה וכן שם המותג של האתר סימני המסחר בחברה (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של החברה בלבד ואין לעשות בהם שימוש שלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב מראש.
 • כל מידע ו/או תצוגה המופעים באתר כגון גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר ולוגו הנם בבעלות בלעדית של החברה.

  כל שימוש בקנייה של החברה יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

13. שמירה על סודיות הנתונים והפרטיות המשתמש/ת

 • מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של הלקוח/ה.

מילוי הפרטים מעיד על הסכמת הלקוח/ה למסירתם, מטרת מסרית הפרטים האישיים היא לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח/ה וללמוד מהלקוח/ה על גמירות הדעת שלו/ה בנוגע לרכישת המוצרים.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע של הלקוח/ה.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI אך במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידה ופרטיות כל הלקוחות שלה.

 • החברה משתמשת במערכת PCI עבור סליקת כרטיסי האשראי של הלקוחות.
 • בעת ההרשמה של הלקוח/ה לאתר ובעת הזמנת מוצרים על הלקוח/ה למסור את פרטיו/ה האישיים האמתיים כגון :שם פרטי, שם משפחה, מספר פלאפון, ישוב, רחוב, מספר בית/דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית.
 • מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח/ה נתוני אמצעי התשלום שלך לא ישמרו במאגר האתר וישמשו רק לצורך השלמת ההזמנה.

השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי, ללא מסירתם לא יהיה ניתן להשלים את ההזמנה.

 • יתכן שבעת הגלישה באתר או ביצוע פעולת באתר יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב פרטים אלו משמשים את החברה לצורכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.
 • חלק מהשירותים באתר מבקשים הרשמה, במסגרת תהליך ההרשמה תידרש/י לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש.

הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספים.

יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם ויש להקפיד להחליף סיסמא בתדירות גובהה ככל האפשר.

 • הפרטים של הלקוח/ה שימסרו והפרטים שיאספו במהלך השימוש באתר ישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר, השימוש באתר והאישור של מדינות הפרטיות מעידים על כך שהלקוח/ה המשתמש/ת מאשר/ת שפרטיו/ה ישמרו וינהלו במאגר המידע של הנהלת האתר.